počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 6
Lindhaus profesional

Lindhaus Profesional

Profesionální řadu vysavačů Lindhaus naleznete zde extraktory-vysavace

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.lindhaushruby.cz/ a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://www.lindhaushruby.cz/ je:
  Pavel Hrubý
  Pionýrů 1935
  26301 Dobříš

  IČO:42722802
   

Korespondenční adresa:

Pavel Hrubý
Pionýrů 1935
Dobříš 26301
Tel: 605241228

hruby@lidhaushruby.cz

 

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.extraktory-vysavace.cz/, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou popřípadě jiným zvoleným přepravcem, kdy náklady na přepravu hradí příjemce, a to dle platných ceníků přepravních společností pokud není v přepravních podmínkách e-shopu uvedeno jinak.
 2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno do 3 dnů po obdržení objednávky.
 3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte v rubrice "Rychlý dotaz".

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.lindhaushruby/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

VIII. Ochrana osobních údajů

 • 1.Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailová adresa a poštovní adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo ) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu extraktory- vysavače. cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Informace slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.

 • 2.Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu extraktory- vysavace. cz dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování svých osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.

 • 3.Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů prodávajícím v databázi zákazníků, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám A to až do doby, než kupující písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním na adresu hruby@lidhaushruby.cz .

 • 4.Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje se nepředávají žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení této informace a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů, kteří jsou pověřeni prodávajících dodávkou zboží. Těmto budou sděleny pouze informace nezbytné pro doručení zboží.

Reklamační řád

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.extraktory-vysavace.cz/ reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@hptrading.cz
  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

  Upozornění:
  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

 

 

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu a společnosti dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a společnosti Webczech s.r.o..

NAVRCHOLU.cz